សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះបញ្ជីទីភ្នាក់ងារឯកជនផ្ដល់ សេវារកការងារឱ្យធ្វើក្នុងស្រុក

 សៅរ៍, 13 មករា 2018 09:42  |    Written by MLVT  |  1505 times  |   Print  |   Email